به نام خداوند جان و خرد
دماي فعلي مشهد
موسسه آموزشي فرهنگي رساي توس ورود شما را به اين سايت گرامي مي دارد
 

 

نمونه سؤالات درس عربی

پايه اول

خرداد 89-خراسان جنوبی
  شهریور 89- اصفهان

 

عربی اول راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89 

 عربي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

عربی سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

عربی سال اول راهنمایی ارزشیابی اردیبهشت ماه آموزشگاه شهید اژه ای

عربی سال اول راهنمایی دیماه ۸۸ 

عربی سال اول راهنمایی خرداد ۸۸ مدرسه نوائی

عربی سال اول راهنمایی نوبت دوم 

عربی سال اول راهنمایی ارزشیابی اردیبهشت ماه ناحیه ۵ اصفهان

نمونه سوال عربي (3) نوبت اول

نمونه سوال عربي اول راهنمايي همراه با تعيين سطوح

عربی دوم نوبت اول 90

عربی اول نوبت اول 90

 

 

پايه دوم

عربی دوم نوبت اول 90 دی 89-تهران
عربی دوم خرداد91 نمونه سؤالات تستی عربی دوم

 

 

پايه سوم

خرداد 90-اصفهان نوبت اول -دی 89-تهران
تهران -خرداد 90-86 خرداد 90 - خراسان جنوبی

 

عربی سال سوم راهنمايي آبانماه ۸۹ آموزشگاه نوائی

عربی سوم راهنمایی استان کردستان خرداد 89

عربي سال سوم راهنمايي خرداد ۸۹ شهرستان برخوار

عربی سوم راهنمایی خرداد 88 استان کردستان (شیفت ظهر)

عربی سوم راهنمایی مرداد 87 استان کردستان

عربی سوم راهنمایی مرداد 86 استان کردستان

عربی سوم راهنمایی مرداد 85 استان کردستان

عربی سوم راهنمایی خرداد 84 استان کردستان

عربی سوم راهنمایی مرداد 84 استان کردستان

عربی سوم راهنمایی دی ماه 84 استان کردستان

عربی سوم راهنمایی شهریور 83 استان کردستان

عربی سوم راهنمایی دی ماه 83 استان کردستان

عربی سوم نوبت اول سال 90

سؤال تستی عربی سوم