بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

وب سایت شخصی محمود حسینی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
صفحه نخست معلم و مشاهیر تعلیم و تربیت ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی محتواي آموزشي دوره‌هاي ضمن خدمت از لحاظ كاربردي در حد مطلوبي نيستند


محتواي آموزشي دوره‌هاي ضمن خدمت از لحاظ كاربردي در حد مطلوبي نيستند

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
Popular
میانگین امتیار کاربران: / 0
ضعیفعالی 

در يك پايان نامه كارشناسي ارشد علوم تربيتي به بررسي نظرات معلمان دوره متوسطه شركت كننده در دوره‌هاي ضمن خدمت درباره تناسب محتواي آموزشي دوره‌هاي ضمن خدمت با نيازهاي آموزشي آنان پرداخته شده است.
به گزارش سرويس پايان‌نامه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ يافته هاي پايان‌نامه سهيلا حسين پور با عنوان « بررسي نظرات معلمان دوره متوسطه درباره تناسب محتواي آموزشي دوره‌هاي ضمن خدمت ( از نظر معلمان شركت كننده) ‌با نيازهاي آموزشي آنان در سال ‌٨١-80 » حاكي از اين است كه محتواي آموزشي دوره هاي ضمن خدمت از لحاظ كاربردي بودن، به روز بودن، آگاهي از نيازهاي آموزشي و بهبود عملكرد معلمان در حد ضعيف بوده است.
همچنين بر اساس نتايج اين پايان نامه، بين نظرات معلماني كه ‌١ الي ‌١٠ سال سابقه تدريس دارند با معلماني كه ‌١١ سال به بالا سابقه تدريس دارند، از نظر كاربردي بودن محتواي دوره‌هاي ضمن خدمت تفاوت معني دار وجود ندارد. 
در ادامه اين پايان نامه آمده است:‌ بين نظرات معلماني كه ‌١ الي ‌١٠ سال سابقه تدريس دارند با معلماني ‌١١ سال به بالا سابقه تدريس دارند از نظر به روز بودن محتواي دروه هاي ضمن خدمت تفاوت معني دار وجود ندارد.

 

در اين پايان نامه اضافه شده است: بين نظرات معلماني كه ‌١ الي ‌١٠ سال سابقه تدريس دارند با معلماني كه ‌١١ سال به بالا سابقه تدريس دارند از نظر آگاهي از نيازهاي آموزشي آنان در تنظيم محتواي دوره هاي ضمن خدمت تفاوت معنادار وجود ندارد.
بين نظرات معلماني كه‌١ الي ‌١٠ سال سابقه تدريس دارند با معلماني كه ‌١١ سال به بالا سابقه تدريس دارند از نظر بهبود عملكرد آنان در محتواي دوره هاي ضمن خدمت تفاوت معني دار وجود ندارد.
نتايج اين پايان نامه مي‌افزايد: بين نظرات معلماني كه داراي مدرك فوق ديپلم، ‌ليسانس و فوق ليسانس دارند از نظر كاربردي بودن محتواي دوره هاي ضمن خدمت تفاوت معنادار وجود ندارد.
بين نظرات معلماني كه داراي مدرك فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس دارند از نظر به روز بودن محتواي دوره هاي ضمن خدمت تفاوت معناداري وجود ندارد.
بين نظرات معلماني كه داراي مدرك فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس دارند از نظر آگاهي از نيازهاي آموزشي آنان در تنظيم محتواي دوره هاي ضمن خدمت تفاوت معنادار وجود ندارد.
در ادامه اين پايان نامه كه هفته گذشته از آن دفاع شد، آمده است: بين نظرات معلماني كه داراي مدرك فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس دارند از نظر بهبود عملكرد آنان در محتواي دوره‌هاي ضمن خدمت تفاوت معنادار وجود ندارد، بين نظرات معلماني كه رشته هاي علوم انساني، علوم تجربي و رياضي تدريس مي‌كنند از نظر كاربردي بودن محتواي دوره هاي ضمن خدمت تفاوت معني دار وجود ندارد.
بين نظرات معلماني كه رشته هاي علوم انساني، علوم تجربي و رياضي تدريس مي‌كنند از نظر به روز بودن محتواي دوره هاي ضمن خدمت تفاوت معني دار وجود ندارد.
بر اساس نتايج اين پايان نامه، بين نظرات معلماني كه رشته‌هاي علوم انساني، تجربي و رياضي تدريس مي‌كنند از نظر آگاهي از نيازهاي آموزشي در تنظيم محتواي دوره‌هاي ضمن خدمت تفاوت معنادار وجود ندارد.
بين نظرات معلماني كه رشته‌هاي علوم انساني، علوم تجربي و رياضي تدريس مي‌كند از نظر بهبود علمكرد معلمان در محتواي دوره هاي ضمن خدمت تفاوت معنادار وجود ندارد.
مولف در ادامه اين پايان نامه كه با راهنمايي دكتر بهرام محسن پور در دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه تربيت معلم تدوين شده، آورده است: پژوهش حاضر با هدف بررسي نظرات معلمان دوره متوسطه درباره تناسب محتواي آموزشي دوره هاي ضمن خدمت كوتاه مدت ( از نظر معلمان شركت كننده) با نيازهاي آموزشي آنان انجام گرفته است.
جامعه آماري مورد بررسي در اين تحقيق ‌٤٠٣٢ نفر از معلمان شركت كننده در دوره‌هاي ضمن خدمت ( كوتاه مدت ) در شهر تهران هستند كه از طريق روش نمونه گيري ( تصادفي سيستماتيك ) تعداد ‌٥٢٢ نفر به عنوان نمونه اين تحقيق انتخاب شدند كه بعد از جمع آوري تعداد ‌٤٠١ پرسشنامه به دست آمد.
براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. براي سنجش روايي پرسشنامه از نظرات اساتيد و كارشناسان و مسولين آموزش ضمن خدمت استفاده شد و روايي آن مورد تاييد اساتيد راهنما و مشاور قرار گرفت. همچنين براي سنجش پايايي پرسشنامه در جامعه آماري بر روي يك گروه ‌٤٠ نفر اجرا و پايايي آن با محاسبه آلفاي كرانباخ سنجيده شده است. (a=0/‌٨٥)
براي تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از كامپيوتر و برنامه نرم افزاري spss از روش‌هاي آمار توصيفي
(فراواني ، درصد، نمودار و ... ) و آمار استنباطي ( آزمون t گروه‌هاي مستقل و واريانس يك طرفه (anova)، آزمون شفه و آزمون خي دو ( x2) استفاده شد. 
در اين پژوهش مدرك تحصيلي، ‌سابقه تدريس و نوع دوره‌هاي ضمن خدمتي كه معلمان گذارنده‌اند ( متمركز و غير متمركز ) ‌مورد بررسي قرار گرفت.
+ نوشته شده در  شنبه 2 آبان1388
این مطلب را در سایت خود درج کنید

جهت درج این مطلب در وب سایت خود,
متن زیر را کپی و در مطالب سایت خود وارد نمایید.
پیش نمایش :


 
مطالب مرتبط :

» آمـوزش‌ مـعلمان‌ در‌ ژاپن

 آمـوزش‌ مـعلمان‌ در‌ ژاپن--------------------------اعظم ملایی‌نژاد«تـربیت معلم»را می‌توان از جمله حساس‌ترین و مهم‌ترین‌ مؤلفه‌های...

» آسیب‌شناسی شغلی معلمان

 آسیب‌شناسی شغلی معلمان-----------------یوسف زارع نبیلیانسرآغازتمام سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اذعان دارند که آموزش‌وپرورش، تنها یا لا...

» فداکاری آخرین درس معلم

 فداکاری آخرین درس معلمهنوز صدایش را به همان وضوح می‌شنوم؛‌ معلم که نه، مراد دوران کودکی‌ام بود. می‌خواستم بزرگ که شدم، مثل او لباس...

» معلمان ‌ ‌و ‌‌گـروه‌های‌ آموزشی

معلمان ‌ ‌و ‌‌گـروه‌های‌ آموزشیفهیمه رضایی نیارکی - سوسن لائیپیشرفت هرجامعه تا حدود زیادی به آموزش‌ و پرورش‌ آن جامعه بـستگی...

» معلمان فکور

معلمان فکور (نگاهی به دیدگاههای جدید در زمینه نقش وظایف معلمان) /نویسنده : مجدفر،مرتضی/تفکر ‌‌خـلاّق،مهم‌ترین‌ ویژگی‌ معلّمان قرن...

» تأثیر علاقه و انگیزه در انتخاب و موفقیت شغل معلمی

تأثیر علاقه و انگیزه در انتخاب و موفقیت شغل معلمیپری‌چهر سلطانی خراجی-شهرکردمقدمه‌در دههء پایانی قرن بیستم،برای بسیاری‌ از‌...

» بررسی نوآوری ها و ارتقای جایگاه معلمان در چند کشور جهان

بررسی نوآوری ها و ارتقای جایگاه معلمان در چند کشور جهان نویسنده : سمیعی،مرتضیمرتضی سمیعیسرآغازدر‌ قرآن‌ کریم،بسیاری‌ از امور و افراد و...

» 50 ويژگي معلم موفق

‏‎ 50 ويژگي معلم موفقعلي پورعليرضا توتکله - کارشناس ارشد علوم تربيتي  ويژگي هاي معلم موفق1 – باخصوصيات رشد و احتياجات فراگيرندگان در...

» چگونه کلاس درس جذاب داشته باشيم

چگونه کلاس درس جذاب داشته باشيمهر معلمي با بالا رفتن تجربه اش پي خواهد برد که بايد به برخي کارهاي ضروري در کلاس درس توجه نمايد ، بعضي...

» معلم ‌ ‌‌‌در‌ مـقام تصمیم‌گیرنده

معلم ‌ ‌‌‌در‌ مـقام تصمیم‌گیرندهآمنه احمدیتحقیقات نـشان داده است زمانی که مـعلمان در جـریان تدریسی پویا قرار می‌گیرند و از طریق...

افزودن نظر
کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

آخرین مطالب بازدید شده


سخن روز

ديل كارنگي

چرا از فرزنداني كه خود آنها را قدر ناشناس پرورش داده و تربيت كرده ايم، گله منديم؟فرزندان ما همان گونه مي شوند كه تربيت شده اند.

اطلاعات سايت

اعضا : 46
مطالب و محتوا : 1306
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 8101236

نظرسنحی

ارزیابی شما از عملکرد وزارت آموزش و پرورش چیست؟
 

روز شمار

 
دوشنبه
1396
ارديبهشت
4
 

عضویت و ورود به سایت

با سلام عضویت شما راگرامی می دارم .

منتظر بازدید مجدد شما از سایت مقالات آموزشی و فرهنگی و نظرات سازنده تان می باشم محمود حسینی

آمار بازديدكنندگان

بازديد امروز122
بازديد ديروز :115
بازديد اين ماه :8302
بازديد كل :444073
بيشترين بازديد روزانه :1490