بانک مقاله های آموزشی و فرهنگی

وب سایت شخصی محمود حسینی

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
صفحه نخست معلم و مشاهیر تعلیم و تربیت در باره معلم تأثیر علاقه و انگیزه در انتخاب و موفقیت شغل معلمی


تأثیر علاقه و انگیزه در انتخاب و موفقیت شغل معلمی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
میانگین امتیار کاربران: / 1
ضعیفعالی 

تأثیر علاقه و انگیزه در انتخاب و موفقیت شغل معلمی

پری‌چهر سلطانی خراجی-شهرکرد
مقدمه‌

در دههء پایانی قرن بیستم،برای بسیاری‌ از‌ برنامه‌ریزان‌ توسعه‌ و عمران مـلی در سـراسر جـهان،این باور که«رمز توسعه و پیشرفت هر کشور در کیفیت و مطلوب‌ بودن‌ برنامه تعلیم و تربیت آن کشور است»، به یک فـرضیهء قابل اثبات تبدیل گردیده‌ است.نمونه‌های‌ فراوان کشورهایی که،در پرتو برنامه‌ریزی‌های‌ مدون‌ و سرمایه‌گذاری‌های مورد قبول در آمـوزش و پرورش،به شکوفایی اقتصادی و خـودکفایی مـلی دست یافته‌اند،هرگونه‌ تردید در خصوص نقش آموزش و پرورش را در توسعه و پیشرفت ملی از میان برده‌ است.1

در میان کارگزاران آموزشی، برنامه‌ریزان،مدیران،ارزشیابان آموزشی و معلمان،شاید‌ بتوان گفت که نقش معلم‌ در این فراگرد درخور توجه و تأمل است. «شاید مهم‌ترین امر و مسأله آموزش و پرورش در جهان مـعاصر،به ویژه در کشورهای به اصطلاح جهان سوم که از لحاظ تکنولوژی آموزشی‌ هنوز‌ پیشرفت‌ لازم را نکرده‌اند،مسأله معلم است.زیرا معلم است که:نسل‌ها را به همدیگر پیوند می‌دهد؛فرهنگ جامعه را حفظ می‌کند؛ فرهنگ جامعه را در صورت نیاز تغییر می‌دهد و تکامل می‌بخشد؛رابط محصلان و جامعه اسـت؛به رفـتار محصل‌ شکل می‌دهد؛افراد‌ مورد‌ نیاز جامعه را تربیت می‌کند و...»2

این خود ایجاب می‌کند که در امر گزینش و استخدام معلمان،نهایت دقت‌ و توجه به عمل آید.«کار و فعالیت هر نظام‌ آموزشی مستلزم تأمین افراد شایسته و واجد شرایط‌ کار‌ است،معلمان،راهنمایان‌ آموزشی و مـشاوران از جـمله افرادی هستند که نقش‌های مهمی در نظام آموزش و پرورش ایفاء می‌کنند،ازاین‌رو،برای‌ جذب،استخدام،تربیت،کارگماری و نگهداری آنها باید ضوابط و ملاک‌های‌ متناسب با شرایط فرهنگی،اقتصادی، اجتماعی و نظام آموزشی موجود باشد‌ تا‌ برپایه آنها بتوان افراد را در‌ جذب‌ و در نظام‌ آموزشی به خدمت گـرفت و بـا ایجاد آمادگی،صلاحیت و روحیهء لازم،از توانایی‌های آنان در فعالیت‌های آموزشی‌ استفاده کرد».3

گزینش و استخدام معلمان،با همه‌ اهمیتی که‌ دارد،یک‌ طرف‌ قضیه است، ولی از آن طرف نگهداری آنها در‌ این‌ حرفه‌ و ایجاد انگیزه،به مراتب اهمیت بیشتر دارد.پس معلمان باید به شغل خـود عـلاقه‌ داشته بـاشند و ریشهء علاقه یا بی‌علاقگی‌ آنها بـه‌ ایـن‌ شـغل،چه‌بسا‌ در ارضای نیازهای‌ آنان باشد و بی‌توجهی به برآوردن این‌ نیازها،نتیجه‌ای جز‌ داشتن معلمان فاقد انگیزه و ناموفق ندارد.

علاقه‌مندی شغلی و ارتباط آن با ارضای سطوح متفاوت نیازها100

اگر تمام اجزای نظام آمـوزشی‌ کـار‌ خـود را‌ با موفقیت انجام دهند،ولی معلمان‌ ناموفق باشد،نمی‌توان به هـدف نـهایی‌ آموزش و پرورش‌ رسید‌ و این مثابه هدر دادن بودجه کلانی است که در این نظام‌ سرمایه‌گذاری شده است.چنانچه بخواهیم‌ افراد در شغل‌ خود‌ کارآمد‌ و اثربخش‌ باشند،باید زمـینه را بـه گـونه‌ای مهیا کنیم که‌ «به شغل خود علاقه‌مند‌ شوند‌ و از آنجا که‌ بین عـلاقهء شغلی با ارضای سطوح متفاوت‌ نیازها رابطه‌ای معقول و منطقی وجود‌ دارد، بی‌توجهی‌ به‌ ارضای این نیازها،موجب‌ کاهش علاقهء افراد به شـغل خـود می‌شود.

در ایـن زمینه،دکتر سید عباس‌زاده‌ می‌گوید:«باوجوداین به‌ این‌ نیازها به‌ مادیات و به‌طور اخص به پول گـره زده شـده‌ و این نیز با‌ کمبود‌ بودجه‌ توجیه شده است. حاصل آن معلمانی است که با داشتن عشق‌ و دلسوزی و احـساس مـسؤولیت‌ نـسبت‌ به‌ حرفهء خود و دانش‌آموزان،از کار خود رضایت ندارند و برای ارضای نیازها و علایق‌ خود‌ به‌ مـنبع‌ دیـگری چـشم می‌دوزند»4.

تعریف انگیزش و علاقه‌101

«انگیزش یک اصطلاح کلی است که‌ درباره تمام کشش‌ها،اشتیاق‌ها،نیازها و آرزوها و نیروهای‌ همانند به کار مـی‌رود؛ این کـه بـگوییم مدیران موجبات انگیزش‌ زیردستان خود را فراهم‌ می‌آورند،همانند این‌ است‌ که بگوییم آنان کارهایی انجام‌ می‌دهند که امـیدوارند مـوجب ارضای این‌ محرک‌ها و اشتیاق‌ها شود و زیردستانشان‌ را‌ به‌ گونه‌ای‌ مطلوب به تلاش و کار وادار سازد».5

«انگیزش را می‌توان گـونه‌ای واکـنش‌ زنجیره‌ای تـلقی کرد‌ که‌ با احساس نیاز آغاز می‌شود و به خواسته‌ها یا هدف‌هایی‌ می‌رسد که به نوبهء خـود مـوجب تنش در‌ افراد می‌شود(میل‌های‌ ارضا نشده)و سپس به‌ اقدام در جهت رسیدن به هدف‌ها و در آخر به‌ ارضای‌ خـواسته‌ها مـی‌انجامد و ایـن‌ زنجیره در نگارهء زیر‌ نشان‌ داده‌ می‌شود:

نیازها-->موجب-->خواسته‌ها- ->موجب-->تنش‌ها-->موجب-- >اقدام-->منتهی به رضامندی‌6»

در روان‌شناسی،اصطلاح انگیزش‌ برای چیزی به‌ کار‌ برده می‌شود که موجود زنده را از درون بـه فـعالیت درمی‌آورد.به این‌ ترتیب،رفتاری که از‌ داخل‌ انگیخته شده، به فعالیت درمی‌آید یا‌ لا‌ اقل به‌ وسـیلهء‌ شـرایط داخلی،تغییر‌ مـی‌کند.پس انگیزه،نوعی‌ حرکت است.

انگیزه‌ها،«چراهای»رفتار هستند،آنها موجب می‌شوند فعالیتی‌ آغاز‌ شود و ادامه‌ یابد و جهت کلی رفتار یک فرد را معین‌ می‌کنند.انگیزه‌ها ماهیتا‌ دلایـل‌ اصـلی‌ عملی بـه شمار می‌روند.

متغیرهای مؤثر بر‌ انگیزش‌102

به‌طور کلی سه دسته‌ متغیر‌ بر انگیزش‌ کارکنان سازمان اثر دارد‌ کـه‌ در مـورد آموزگاران نیز باید دقیقا مورد توجه قرار گیرد:

الف)ویژیگی‌های فردی:در واقع‌ علایق و نیازهای انسان‌ و انتظارات او از موقعیت‌های متفاوت کاری‌ در‌ محیط اوست.به‌ عبارت دیـگر،افراد بـرای‌ ارضا چه‌ نیازهایی بهتر کار می‌کنند‌ و چگونه‌ می‌توان این نیازها را به خوبی برآورد؟بدیهی‌ است کـه کـارکنان در این نیازها و انگیزه‌های‌ فردی‌ با‌ یکدیگر متفاوت‌اند.مدیر ابـتدا بـاید در حـکم یک‌ متغیر‌ اصلی،ویژگی‌های‌ فردی و نیازهای‌ هر‌ فرد را از شـغل‌ او بـشناسد تا بتواند از نحوهء رفتار او در سازمان،فهم و درک بیشتر و بهتری پیدا کند.

برای مثال،آموزگاری‌ داشتم که قبلا مدیر بود و بـه‌ دلایـل‌ مشکلات‌ رفتاری،او را‌ برکنار‌ کرده بـودند.این آمـوزگار‌ سعی‌ می‌کرد‌ بـا مـطرح کـردن موارد جزئی در محیط مدرسه،ایجاد آشوب کند.مدتی رفـتار او را زیـر نظر گرفتم و احساس‌ کردم‌ کارهایی‌ انجام‌ می‌دهد و دوست دارد مورد توجه و تشویق‌ واقع‌ شـود.این‌ آمـوزگار‌ طرح‌ جالبی‌ تهیه‌ و در کلاس نصب کرده بـود.در یکی از جلسات شورای مـعلمان،از او تـشکر کردم‌ و از آموزگاران خواستم برای بـازدید از طـرح‌ کلاس این معلم به کلاس او بروند.این‌ اقدام تأثیر‌ عجیبی در رفتار این معلم داشت‌ و روزبه‌روز رفـتارهای مـثبت‌تری بروز داد.

ب)ویژگی‌های شغل:هر شغل‌ صفات و ویژگی‌هایی دارد کـه وظـایف‌ کارکنان را تـحت تأثیر خود قـرار مـی‌دهد.این‌ ویژگی‌ها،باعث می‌شود که افراد در آنـ‌ شغل احـساس‌ رضایت‌ یا نارضایتی‌ کنند.خصوصیاتی مثل میزان مسؤولیت، تنوع وظایف مرتبه و شأن سازمانی،منزلت‌ اجتماعی شغل و جایگاه آن در سلسله‌ مراتب سـازمان ویـژگی‌هایی است که شغل‌ را ذاتا ارضاکننده مـی‌کند.مسلما هـر شغلی‌ که ارزش ذاتـی بـیشتر،استقلال‌ و خـودکفایی‌ زیادتر،تنوع و بازخورد مستقیم‌تر و مناسب‌تری داشـته باشد،افراد را برای انجام دادن بهتر کارهای خود بیشتر برمی‌انگیزد.

برای مثال،وقتی مدیر آموزشگاه شدم، باید معاونانی معرفی می‌کردم،یکی از آموزگاران اصـرار‌ عـجیبی‌ برای معرفی شدن‌ در مقام معاون‌ داشـت‌ و چـون در مـورد او شـناخت کـافی نداشتم،این کار را انجام ندادم،او دو سـال در سـمت معلم کلاس‌ سوم مشغول کار بود.در بازدیدهایی که‌ خودم و معلم راهنما‌ از‌ کلاس او داشتیم‌ و از‌ مضمون‌ تماس‌های اولیای‌ دانش‌آموزان،مشخص بود کـه ایـن مـعلمان‌ نه تنها به کار خود علاقه ندارد بـلکه‌ مشکلات زیـادی در امـر آمـوزش و پرورشـ‌ دانش‌آموزان ایـجاد کرده است.سعی کردم‌ بفهمم چه مشکلی دارد؛تنها نتیجه‌ای که‌ گرفتم،این بود که‌ دوست‌ دارد مدیر یا معاون باشد.در ابتدای سال با تأسیس‌ یک مهدکودک جدید در ناحیه،به مسؤول‌ مربوط مراجعه و خواهش کردم این مـعلم‌ را به سمت مدیر یا معاون آن مهدکودک‌ منصوب کند.خوش‌بختانه با مدیریت او موافقت‌ شد‌ و آن‌ معلم آن‌چنان با علاقه‌ در این مهدکودک کار کرد که هیچ‌کدام از همکاران تصور نمی‌کردند در این مدت‌ کوتاه،بتواند این‌ مهدکودک‌ جدید التـأسیس را مـجهز و راه‌اندازی کند.

پ)ویژگی‌های موقعیت کاری:با توجه به این‌ که‌ عواملی‌ در محیط کار است‌ که باعث می‌گردد بهره‌وری فرد بیش از حد استاندارد یا کمتر از آن باشد،باید در ‌‌نظر داشت‌ که این عوامل نیز در چگونگی‌ انگیزش کارکنان و نهایتا بر بـهره‌وری مـؤثر آنها تأثیر‌ قابل‌ توجهی‌ دارند.7

سال‌ها قبل در روستایی معلم بودم و باید فاصله‌ای حدود 50 کیلومتر را طی‌ می‌کردیم تا به‌ آن روستا برسیم.مدرسه‌ یک خانه قدیمی بود و مستخدمی هم‌ نداشت.من و تنها هـمکارم بـعد‌ از رسیدن‌ به مدرسه(در فصل‌ زمستان)باید‌ بـخاری‌ها را روشـن و مدتی خودمان را گرم می‌شدند و آمادگی لازم را پیدا می‌کردند،به تدریس‌ می‌پرداختیم،مسلما بسیاری از وقت مفید هدرمی‌رفت و نتیجه مطلوب حاصل‌ نمی‌شد.

عوامل مؤثر در ایجاد علاقهء شغلی‌103

1-با توجه به تحقیقات انجام‌ شده، به نظر می‌رسد مـهم‌ترین عـامل،نظام‌ پاداش باشد.نظام‌های تشویقی باید از نـظر مـعلمان منصفانه باشد.پرداخت‌ برجستگی کارکنان به صورت 10 و 20%، که به نظر آموزگاران منصفانه نیست، باعث کاهش علاقه آنها گردیده است.به‌ همین نحو اعمال رویه‌هایی‌ مثل‌ اجازه به‌ شرکت معلمان در تصمیم‌گیری‌هایی که‌ به آنها مربوط می‌شود و تفویض اخـتیار و مـسؤولیت در سطح آموزشگاه،باعث‌ افزایش رضایت شغلی می‌گردد.عامل‌ دیگر،درک چگونگی نظارت و سرپرستی‌ است.هنگامی که معلمان سبک مدیریت‌ سرپرستانشان‌را بپذیرند،علاقه شغلی آنها افزایش‌ می‌یابد‌ و برعکس وقتی از شیوهء مدیریت سرپرستانشان ناراضی باشند، علاقهء شغلی آنها کاهش می‌یابد.

2-تحقیقات نشان می‌دهد، بیشتر افراد،شغلی را که از نـظر ذهـنی قابل‌ رقابت،متنوع و جـالب باشد،ترجیح‌ می‌دهند.شرایط عمومی کار نیز مهم‌ است.یک محیط‌ کاری‌ مساعد که‌ دستیابی به هدف‌های کاری را آسان‌ می‌سازد،معمولا سطوح رضایت شغلی‌ بالاتری از یـک محیط نامساعد،بی‌نظم‌ و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کند.بیشتر افراد ترجیح می‌دهند بدانند در محل کـار از آنـها چـه انتظاراتی دارند.

3-افراد به‌ دو‌ طریق‌ در علاقه شغلی‌ خود مؤثرند:

اول،ویژگی‌های فردی‌ آنها‌ بر احساسشان‌ نسبت به کار تأثیر می‌گذارد، مثلا آموزگاری که عزت‌نفس زیـادی ‌ ‌دارد و بـه نتایج کار خود مطمئن است و می‌تواند نتایج کارش را کنترل‌ کند،در مقایسه‌ با‌ آموزگاری کـه بـی‌هدف و بـی‌توجه‌ و فاقد اعتمادبه‌نفس است‌ به‌ شغل خود علاقهء بیشتری دارد و در کارش موفق‌تر است.

دوم،وقتی افراد،ارتباط مثبت و دوستانه‌ای با همکاران یا مـدیران خود داشته باشند،علاقه شغلی بیشتری‌ دارند. اما‌ وقتی‌ متوجه شوند باید با کسانی کار کنند کـه دیدگاه‌های متفاوتی با‌ آنـها دارنـد، علاقه شغلیشان کاهش می‌یابد.

نظریه سلسله مراتب نیازها104

آبراهام مازلو استدلال می‌کند که انسان‌ با یک سلسله نیاز متولد می‌شود‌ که‌ نه‌ تنها به رفتار نیرو می‌دهد،بلکه آن را نیز هدایت می‌کنند.این نیازها در یک‌ ساختار‌ سلسله‌ مراتبی،مرتب شده‌اند؛ به طوری که ابتدا بـاید نیازهای سطوح پایین‌ ارضا شوند تا نیازهای بعدی سلسله‌ مراتب،بتوانند تأثیرات خود‌ را‌ آشکار سازند.

نیازهای موجود در سلسله مراتب مازلو به ترتیب عبارت‌اند از:

1-نیازهای فیزیولوژیک‌105

نیازهایی که معمولا برای‌ نظریهء انگیزش،نقطهء‌ آغاز‌ تلقی می‌شوند،در اصطلاح سایق‌های فیزیولوژیک نامیده‌ می‌شوند.قدرت غلبهء این نیازها از سایر نیازها بـیشتر اسـت و اگر‌ همهء‌ نیازها‌ برآورده‌ شده باشند و آن‌گاه نیازهای فیزیولوژیک‌ بر ارگانیزم تسلط یابند،همهء نیازهای دیگر به سادگی موجودیت خود‌ را‌ از دست‌ می‌دهند یا به عقب رانده می‌شوند.اما هنگامی که ارضا شوند،موجودیت خود را در حکم‌ عوامل‌ تعیین‌کنندهء‌ رفـتار از دسـت‌ می‌دهند.ولی به صورت بالقوه وجود دارند.به طوری که در صورت عدم‌ رسیدگی به آنها‌ بار‌ دیگر بر ارگانیزم مسلط می‌شوند.8

2-نیازهای ایمنی‌106

اگر نیازهای فیزیولوژیک نسبتا خوب‌ ارضا شوند،آن‌گاه مجموعهء جدیدی از نیازها‌ پدید‌ می‌آیند‌ که می‌توانیم آنها را به‌ طور کـلی جـزء نیازهای ایمنی طبقه‌بندی‌ کنیم.مواردی مانند امنیت،ثبات، وابستگی،حمایت،رهایی از ترس، نگرانی،آشفتگی،نیاز به‌ سازمان،نظم و قانون و داشتن حامی مقتدر را می‌توان‌ جزو نیازهای مربوط به این طبقه‌ دانست.9

3-نیازهای عشق‌ و تعلّق‌107

اگر نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی‌ به خوبی ارضا شوند،آن‌گاه نیازهای عشق‌ و محبت و تعلق ظـاهر‌ مـی‌شوند،اکنون‌ شخص‌ بـرخلاف‌ گذشته به شدت غیاب‌ دوستان،همسر یـا فـرزندان را احـساس‌ خواهد کرد.او تشنهء ایجاد روابط‌ عاطفی‌ با‌ مردم،داشتن جایگاهی در گروه یا خانواده‌اش است و تلاش می‌کند به این‌ هدف برسد.10

4-نیاز به احترام‌108

همهء افراد جامعه‌ به‌ احترام به خـود یـا عزت‌نفس،یا بـه احترام به دیگران تمایل‌ دارند چیزی در ماهست‌ که‌ مـی‌توانیم آن را تـمایل به اعتبار یا حیثیت،مقام،شهرت‌ و‌ افتخار،اهمیت،حرمت‌ یا‌ تحسین‌ بنامیم.

ارضای نیاز به احترام،به احساساتی‌ از قبیل اعتمادبه‌نفس،ارزش،قدرت، کفایت‌ و مفید و مثمرثمر بودن در جهان‌ منتهی خواهد شد.اما بـی‌اعتنایی بـه ایـن‌ نیاز موجب احساساتی‌ از‌ قبیل حقارت، ضعف و درماندگی می‌شود.11

5-نیاز به‌ خودشکوفایی‌109

حتی اگر‌ همهء‌ نیازها‌ ارضـا شوند،باز هم می‌توان انتظار داشت که‌ به‌ زودی‌ نارضایتی و بی‌قراری تازه‌ای به وجود خواهد آمد،مگر آن‌که فرد کاری را که‌ برای‌ او مـناسب اسـت،انجام دهـد.مثلا اگر موسیقیدان می‌خواهد در‌ نهایت،در خود به آرامش برسد،باید‌ آهنگ‌ بسازد و به‌ همین ترتیب یـک‌ نـقاش‌ باید تابلو بکشد و یک معلم،شاگرد خوب و درس‌خوان و زرنگ تربیت کند.این نیاز را‌ می‌توان‌ نیاز به شکوفایی نامید.یعنی شـدن هـرآنچه‌ کـه‌ شخص‌ شایستگی‌ شدنش را دارد.در‌ این‌ سطح‌ نیاز افراد باهم تفاوت‌ بسیار‌ دارند و ظهور آشکار ایـن نـیاز مـعمولا به ارضای‌ قبلی نیازهای فیزیولوژیک،ایمنی، عاطفی و نیاز به احترام‌ بستگی‌ دارد.12

طبق نظریهء مازلو،تا زمانی که نیازی‌ بر‌ رفـتار‌ غـلبه و چـیرگی‌ دارد‌ و تا اندازه‌ای‌ ارضا نشده‌ است،زمینه بروز فعالیت نیاز بالاتر فراهم نمی‌شود.بنابراین،در لحظهء معین،نیازی که بیشترین قدرت را دارد، انـگیزهء فـعالیت آدمی می‌شود‌ و رفتار او را تعیین می‌کند.در این سلسله‌ مراتب، نیازهای‌ فیزیولوژیک،اساسی‌ترین‌ و از لحاظ‌ قدرت غالب‌ترین و نـیازهای‌ خـود شکوفایی از لحـاظ اهمیت بالاترین‌ هستند.13

از مطالب بالا نتیجه می‌گیریم که اگر خواهان ایجاد انگیزه و علاقه در‌ معلمان‌ هستیم،باید‌ زمینه‌ را به گـونه‌ای مـهیا سازیم‌ که تمام نیازها‌ در‌ آنها‌ در‌ حد‌ معقولی‌ ارضا شود.همهء سطوح نیازها انگیزهء رفتارند و مهم بـودن یـک طـبقه از نیازها به معنی‌ بی‌اهمیت یا کم‌اهمیت بودن سایر طبقات‌ از نظر افراد نیست.در واقع،طبقات‌ نیازها،از لحاظ میزان اهـمیت در طـول‌ همدیگر‌ قرار می‌گیرند و نظام سلسله‌ مراتب بر آنها حاکم نیست.

نتیجه‌گیری و جمع‌بندی‌110

چنانچه خواهان افزایش علاقه و انگیزه‌ در مـعلمان و جـذب نـیروهای کارآمد در آموزش و پرورش هستیم،باید تدابیری‌ فراهم آوریم که براساس آنها،رضامندی‌ افراد‌ در‌ سطوح گوناگون فراهم شود. تشویق به هنگام و قـدردانی از افـراد در قـبال‌ انجام دادن کار،ارزشیابی مؤثر از نحوهء انجام دادن وظایف و آگاه کردن افراد از نقاط ضعف و قوتشان،در علاقهء شـغلی‌ آنها‌ تـأثیر‌ دارد.همچنین باید زمینه‌های‌ پیشرفت و ارتقای کیفی را برای معلمان‌ فراهم آورد تا بتوانند همگام با پیشرفت‌ علوم و فنون،سطح معلومات خود را بـالا ببرند و دانـش‌آموزان‌ خود‌ را نیز از این نظر آگاه‌ کنند‌ و دانش و معلومات جدید و نو را به آنها عـرضه دارنـد.دوره‌های آموزش‌ ضمن خدمت فرهنگیان یا دوره‌های‌ آموزشی مشابه،در ایـن زمـینه راهگشاست.

برای از بـین بردن زمینه‌های‌ بی‌علاقگی‌ و‌ بی‌تفاوتی در معلمان،باید میزان‌ حـقوق‌ و‌ مـزایای دریافتی آنها را تا حدودی افزایش‌ داد که بتواند در مقابل تورم و گرانی، پاسخ‌گو باشد.

برای دستیابی به اهـداف آمـوزش و پرورش لازم است قبل از شروع تدریس‌ معلمان را بـا سـیاست‌ها و خطمشی‌ها‌ و قـوانین و مـقررات مـربوط به کار آشنا کنیم.

شرایط فیزیک کار در صـورتی مـوجب‌ علاقه می‌شود که راحت و به دور از خطر باشد.سطوح معتدل دما،رطوبت، تهویه،نور و صدا در ایجاد محیط فیزیکی‌ کار بـسیار‌ مـؤثرند.همچنین‌ کارکنان در‌ آن‌ قبیل شرایط کاری،احساس رضایت‌ بیشتری می‌کنند.

پانوشت:111

(1).علیرضا عـصاره،مجلهء پیوند مهر،1375،ص‌ 14.

(2).علی اکبر شعاری‌نژاد،مبانی روانـ‌شناسی‌ تربیت،(تهران:مؤسسه مـطالعات و تحقیقات‌ فرهنگی،1368)،ص 50.

(3).علی علاقه‌بند،جامعه‌شناسی آموزش‌ و پرورش،چاپ چـهارم(تهران:کتابخانهء فـروردین، 1369)،ص 173.

(4).میر محمد سید عباس‌زاده،«حرفهء معلمی و رضایت شغلی معلمان»،فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت، تهران:سال ششم،شماره 1(بهار 69)ص ص 74 -58.

(5).هرولد کونتز و دیـگران:اصول مـدیریت،ترجمهء محمد علی طوسی و دیگران،جلد دوم(تهران:مرکز آموزش مـدیریت دولتـی،1370)ص‌ 226.

(6).همان،همان ص.

(7).اصغر ‌‌مـشبکی:«بررسی‌ جوانب مختلف‌ انگیزش کـارکنان در سـازمان»نشریهء مدیریت دولتی، دوره جدید،شماره 16(بـهار 71).

(8).آبراهام.اچ.مازلو:انگیزش و شـخصیت، ترجمه احمد‌ رضوانی(مشهد:معاونت‌ فرهنگی‌ آستان‌ قدس رضوی،1367)،

(9)،(10)،(11)،(12)-همان.

(13).جامعه‌شناسی و آموزش و پرورش.

این مطلب را در سایت خود درج کنید


جهت درج این مطلب در وب سایت خود,
متن زیر را کپی و در مطالب سایت خود وارد نمایید.
پیش نمایش :


 
مطالب مرتبط :

» آمـوزش‌ مـعلمان‌ در‌ ژاپن

 آمـوزش‌ مـعلمان‌ در‌ ژاپن--------------------------اعظم ملایی‌نژاد«تـربیت معلم»را می‌توان از جمله حساس‌ترین و مهم‌ترین‌ مؤلفه‌های...

» آسیب‌شناسی شغلی معلمان

 آسیب‌شناسی شغلی معلمان-----------------یوسف زارع نبیلیانسرآغازتمام سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اذعان دارند که آموزش‌وپرورش، تنها یا لا...

» فداکاری آخرین درس معلم

 فداکاری آخرین درس معلمهنوز صدایش را به همان وضوح می‌شنوم؛‌ معلم که نه، مراد دوران کودکی‌ام بود. می‌خواستم بزرگ که شدم، مثل او لباس...

» معلمان ‌ ‌و ‌‌گـروه‌های‌ آموزشی

معلمان ‌ ‌و ‌‌گـروه‌های‌ آموزشیفهیمه رضایی نیارکی - سوسن لائیپیشرفت هرجامعه تا حدود زیادی به آموزش‌ و پرورش‌ آن جامعه بـستگی...

» معلمان فکور

معلمان فکور (نگاهی به دیدگاههای جدید در زمینه نقش وظایف معلمان) /نویسنده : مجدفر،مرتضی/تفکر ‌‌خـلاّق،مهم‌ترین‌ ویژگی‌ معلّمان قرن...

» بررسی نوآوری ها و ارتقای جایگاه معلمان در چند کشور جهان

بررسی نوآوری ها و ارتقای جایگاه معلمان در چند کشور جهان نویسنده : سمیعی،مرتضیمرتضی سمیعیسرآغازدر‌ قرآن‌ کریم،بسیاری‌ از امور و افراد و...

» 50 ويژگي معلم موفق

‏‎ 50 ويژگي معلم موفقعلي پورعليرضا توتکله - کارشناس ارشد علوم تربيتي  ويژگي هاي معلم موفق1 – باخصوصيات رشد و احتياجات فراگيرندگان در...

» چگونه کلاس درس جذاب داشته باشيم

چگونه کلاس درس جذاب داشته باشيمهر معلمي با بالا رفتن تجربه اش پي خواهد برد که بايد به برخي کارهاي ضروري در کلاس درس توجه نمايد ، بعضي...

» معلم ‌ ‌‌‌در‌ مـقام تصمیم‌گیرنده

معلم ‌ ‌‌‌در‌ مـقام تصمیم‌گیرندهآمنه احمدیتحقیقات نـشان داده است زمانی که مـعلمان در جـریان تدریسی پویا قرار می‌گیرند و از طریق...

» یونسکو و پنجم اکتبر ، امروز روز جهانی معلم است

یونسکو و پنجم اکتبر ، امروز روز جهانی معلم است شیرزاد عبداللهیسیزدهم مهرماه برابر با پنجم اکتبر ، از سوی یونسکو روز جهانی معلم نامیده...

افزودن نظر
کد امنیتی
بازنشانی

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

آخرین مطالب بازدید شده


سخن روز

آبراهام مازلو

آموزش و پرورشي كه هويت راستين آدمي را بارز نسازد، بي‌ثمر است.

اطلاعات سايت

اعضا : 46
مطالب و محتوا : 1306
مشاهده بازدیدهای مطالب و محتوا : 8101272

نظرسنحی

ارزیابی شما از عملکرد وزارت آموزش و پرورش چیست؟
 

روز شمار

 
دوشنبه
1396
ارديبهشت
4
 

عضویت و ورود به سایت

با سلام عضویت شما راگرامی می دارم .

منتظر بازدید مجدد شما از سایت مقالات آموزشی و فرهنگی و نظرات سازنده تان می باشم محمود حسینی

آمار بازديدكنندگان

بازديد امروز122
بازديد ديروز :115
بازديد اين ماه :8302
بازديد كل :444073
بيشترين بازديد روزانه :1490